Nabídka služeb pro děti a žáky i jejich rodiče

 • Individuální i skupinová diagnostika školní zralosti, zjišťování předpokladů pro školní docházku
 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje, pomoc a odborné vedení při odstraňování obtíží
 • Diagnostika příčin a odborná intervence při adaptačních a výchovných obtížích
 • Diagnostika příčin a odborná pomoc žákům s výukovými obtížemi či neprospívajícím
 • nabidka-pro-deti-a-rodice
 • Diagnostika mimořádného nadání , podklady pro organizační úpravy vzdělávání a modifikaci učebních nároků
 • Diagnostika výkonových, zájmových a osobnostních charakteristik včetně motivace jako podklad pro pomoc a poradenství při volbě střední školy
 • Diagnostika příčin a odborná intervence včetně krátkodobé psychoterapie u žáků s osobnostními a vztahovými problémy
 • Poradenství a intervence vztahující se k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ( podklady pro individuální a skupinovou integraci, přechod na školu s jinými vzdělávacími nároky, akcelerace,rozšiřování a obohacování učiva,zařazování do vyššího ročníku bez absolvování předchozího, modifikace vzdělávacích nároků, zařazování do přípravných ročníků ZŠ...)
 • Speciálně pedagogická péče a programy na rozvíjení dílčích poznávacích schopností a odstraňování vývojových nerovnoměrností u dětí předškolního i školního věku
 • Poradenské a terapeutické vedení rodin se vztahovými problémy, které mají negativní vliv na vzdělávání dětí a žáků
 • Poradenská intervence dětem , žákům i jejich zákonným zástupcům v případě životní krize či nouze a individuální psychoterapeutická pomoc při zpracování krize v případě problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte či žáka
 • Poradenské konzultace zákonným zástupcům dětí a žáků, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny
 • Přednášková činnost a programy zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování