Nabídka služeb pro pedagogy

  • Mapování vztahů a intervenční programy pro třídní kolektivy s rizikem a výskytem vztahové patologie mezi spolužáky
  • Realizace preventivních programů zaměřených na prevenci rizikového chování
  • Odborné konzultace pedagogům vzdělávajícím děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • nabidka-pro-pedagogy
  • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence, včetně poskytování vyžádané supervize
  • Metodická pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Zpracování zpráv a podkladů k integracím dětí, žáků a studentů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
  • Metodické vedení a poskytování konzultací vedoucím dyslektických kroužků na základních školách
  • Realizace besed, přednášek a workshopů dle potřeb pedagogů
  • Realizace programů zaměřených na vyhledávání dětí mimořádně nadaných, školsky nezralých či ohrožených školní neúspěšností