Dokumenty

Důležité upozornění !!!

Vážená paní, vážený pane, žadateli o poskytnutí poradenské služby v naší PPP,

na základě nařízení vlády – zákaz volného  pohybu  osob v ČR od 16. 3. 2020 do odvolání, s okamžitou platností rušíme poskytování ambulantních služeb s vyjímkou krizových intervencí a konzultací, které by probíhaly vzdálenou formou tj. mailem nebo  telefonicky.

Děkujeme za pochopení.
   

Informace k vyšetření školní zralosti:

Vzhledem k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19, ŠPZ i nadále přijímají distanční formou žádosti o vyšetření školní zralosti, nicméně nemohou realizovat samotná vyšetření klientů.

Pokud tedy v době zápisu není žádost o odklad doložena doporučujícím vyjádřením PPP a lékaře nebo klinického psychologa, ředitel školy vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti a poskytne přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o odklad. Správní řízení o zápisu ze strany ZŠ se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Provozní doba v období nouzového stavu:

PPP Břeclav: Po – Pá: 7:00 – 12:00 hod.

Pobočka Hustopeče: Po – St: 6:00 –12:00 hod.

Pobočka Mikulov: dočasně uzavřena, ohledně žádosti o vyšetření se obracejte na pobočku v Hustopečích.

Depistáže k vyhledání dětí školsky nezralých, dětí s nerovnoměrným vývojem, dětí a žáků mimořádně nadaných

I. Prevence poruch učení

Test rizika poruch učení u raných školáků formou hry

Cílová skupina:

Žáci 1. ročníku ZŠ (vyš. bude provedeno v období říjen až leden) nebo předškoláci po dovršení 6 let věku (předpokládá se termín ve druhém pololetí školního roku).

Průběh:

Hravou formou, ve spojení s pohádkovým příběhem o zvířátkách plní pětičlenná skupinka dětí jednotlivé úkoly standardizovaného testu rizika poruch učení. Výstupem je jak zjištění obecné úrovně rizika poruch učení, tak zejména jmenovité označení percepčně kognitivních oblastí, jež dosud u dítěte nedosahují úrovně odpovídající požadavkům výuky čtení a psaní, což umožňuje zahájit okamžitou cílenou stimulaci.
Předpokládaná doba trvání asi 2 hod. na skupinu (4-5 dětí).

Cena:

Úhrada cestovních nákladů lektora, úhrada kopírování materiálů pro žáky (možné též nakopírování materiálů pracovníkem školy na místě).

Další informace pro vyučující:

V  rámci rozšíření prevence SPU budou vyšetřeny všechny děti, jejichž rodiče projeví o vyšetření zájem, tedy i takové, u nichž nejsou zatím žádné zjevné deficity ve smyslu školské nezralosti /počet bude omezen pouze limitem 10 dětí v jeden školní den, podle potřeby přijedeme i vícekrát/.

K práci bude třeba místnost, ve které může sedět a pracovat s tužkou pět dětí - /vždy samostatně 1 dítě v lavici nebo u stolečku/ + 1 místo pro zadávajícího /stolek nebo lavice na papíry a psaní +židle/.

Co se týká informací rodičům a vyžádání jejich souhlasu s vyšetřením, přikládáme pro zjednodušení náš list, který současně slouží i jako nabídka a informace rodičům. Podepsaný list se pak stane součástí spisu dítěte o vyšetření - předáte mi ho v den vyšetření. (Ještě k výpočtu času, kdyby někdo z rodičů chtěl být informován přímo mnou hned po vyšetření - 1 skupina = cca 2 hodiny s dětmi, cca hodina  na základní zpracování, po kterém už se dá mluvit - pokud přímo budu vědět, že má někdo konkrétní zájem, lze urychlit přednostním zpracováním pro dotyčné dítě. Pokud si bude přát být jako první informován TU, pak je samozřejmě nutno započítat i tuto dobu. U případného setkání s rodičem pak již vyučující není nutný.)

Nebude-li osobně dohodnuto jinak, je nutno cca 10 dnů před dohodnutým termínem dodat do poradny oficiální žádost školy a seznam dětí se základními údaji dle školní matriky (jméno, dat. narození a rodné číslo, bydliště, jméno zákonného zástupce a kontakt na něj - rodiče jsou na poskytnutí těchto dat upozorněni přímo v nabídce vyšetření).

Orientační vyšetření školní zralosti v MŠ 

- provádí se od ledna.

Cena:

Úhrada cestovních nákladů, příp. úhrada navazujících konzultací/přednášky pro rodiče. 

Vzhledem ke kapacitním možnostem poradny jsme  nuceni omezit počet orientačních vyšetření  prováděných přímo v MŠ či ZŠ tak, aby nebylo narušeno plnění hlavní  pracovní činnosti. Prosíme proto případné zájemce, aby již na začátku školního roku provedli orientační přihlášení – stačí uvést přibližný počet dětí – abychom mohli naplánovat  co nejoptimálnější rozpis a  tak uspokojit co nejvíce zájemců.   Na konkrétních termínech  a dalších podrobnostech se pak s Vámi vždy  již sami domluvíme (podle pořadí přijatých předběžných přihlášení). V případě, že bychom Vám nemohli vyhovět, Vás samozřejmě také kontaktujeme. 

Orientační přihlášky prosím posílejte na tyto adresy:

·    školy z Břeclavska a Mikulovska: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

·    školy z oblasti  Hustopečska:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Příklad   návratky:

Předběžný  zájem o Test rizika  *     Orientační  vyš. školní zralosti v MŠ *      /*označte požadované  

MŠ /ZŠ……………………………………………………………

Přibližný počet dětí k vyšetření …………………………………………….

U vyš. ŠZ dále:

Konzultace rodičům ano ne

Přednáška pro rodiče       ano ne

Kontaktní osoba v MŠ/ ZŠ, její e-mail, telefon

 

 

II. Prevence sociálně patologických jevů

Programy nabízené v rámci primární a sekundární specifické prevence

Program k mapování vztahů ve třídě a intervenční program

Program k  mapování vztahů ve třídě je určen pro kolektivy, které mají problémy v oblasti narušených vztahů mezi spolužáky. Jeho cílem je otevření konkrétního problému, jeho pojmenování a hledání možností řešení.

Cílová skupina:

Žáci základních a středních škol . Průběh programu je vždy přizpůsoben věku dětí.

Průběh programu:

Program se skládá ze tří částí. V úvodní části (trvání 2 vyučovací hodiny) se používají především rozehřívací a seznamovací techniky, jejichž cílem je seznámení se s žáky a získání základních informací o úrovni komunikace ve třídě.

Druhá část následuje bezprostředně po úvodní a spočívá v administrování sociometrického dotazníku. Žáci zhruba na 15-20 minut opouštějí vyučování a v  přítomnosti pracovníka PPP vyplňují dotazník. Po zpracování dotazníku, nejlépe do 14 dní, následuje závěrečné setkání. To probíhá formou skupinové diskuse za přítomnosti třídního učitele. Cílem je harmonizace vztahů ve třídě a podpoření pozitivní komunikace mezi žáky.

Diskuse trvá zhruba 2-4 vyučovací hodiny.

Cena programu:

Úhrada cestovních nákladů lektorů

Intervenční program navazuje na mapování ve třídě v situaci, kdy byly zjištěny problémy závažného charakteru. Program je zaměřen na zpracování šikany a dalších sociálně patologických jevů, jeho cílem je pomoc při řešení uvedených negativních jevů v třídním kolektivu s důrazem na vytváření a podporu zdravých vztahů mezi dětmi.

Preventivní programy

Zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů (kouření, alkoholismus, drogy, šikana a kyberšikana), vytváření zdravého životního stylu (zdraví)

Cílová skupina:

Žáci základních a středních škol . Průběh programu je vždy přizpůsoben věku dětí.

Cena programu:

Úhrada cestovních nákladů lektorů.

 

III. Přednášky

Vzhledem k tomu, že  přednášky   již spadají zcela  do nadstandardních činností, které je možno realizovat pouze  v případě plného  zajištění standardních  poradenských služeb našeho zařízení, prosíme zájemce o ně, aby se  s žádostí o termín obraceli  průběžně přímo na ředitelku poradny (tel. 519 322 139  nebo 519 322 139 - přepojí soc. pracovnice, e-mail řed. poradny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Přednáška pro žáky 9. tříd a studenty SŠ: Jak se efektivně učit

Cena : Úhrada cestovních nákladů lektora.

Přednášky pro pedagogy na téma:

Jak se bránit stresu a vyhoření

Psychobiologie učebního procesu

Neurózy dětí a mládeže, příčiny a projevy

Možno dohodnout i jiné téma.

Cena: 250,- Kč/hodina

 

Objednat se možno osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem

  • Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, 690 02
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    tel.: 519 322 139 nebo 519 373 996 – sociální pracovnice poradny p. Lípová, která převezme objednávku, případně dále přepojí.
  • Telefonicky, písemně nebo osobně pak na detašovaném pracovišti PPP v Hustopečích (budova SOU Hustopeče), Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 01; tel. 518 389 121 – soc. pracovnice p. Havránková nebo 518 389 122 - spec. ped. Mgr. Pražáková.
    Rozhovory s odbornými pracovníky jsou možné v době do 7:45 a od 13:00. Pro komunikaci se zaměstnanci PPP můžete využít také emailové kontakty.