Programy PPP

Programy PPP pro rodiče a děti

Nabídka speciálně pedagogické péče pro děti v posledním roce docházky do MŠ (zvláště vhodná pro děti s odkladem školní docházky)

VYŠETŘENÍ

 • ke zjištění úrovně rozvoje grafomotoriky
 • k  upřesnění laterality
 • ke zjištění aktuální úrovně rozvoje dílčích funkcí
 • vyšetření ke zjištění rizika rozvoje poruch učení: Test rizika poruch učení u raných školáků (preventivní vyšetření pro děti ve věku od 6-ti let do ukončení prvního pololetí školní docházky, zaměřené na zjištění úrovně základních předpokladů pro zvládání nácviku čtení a psaní. Odhalení eventuelních slabých míst umožňuje včasné zahájení péče, která pomáhá předejít či alespoň snížit závažnost možných poruch učení. Vyšetření provádíme jak individuálně, tak i přímo ve škole- viz nabídka pro školy.

KRÁTKODOBÁ PÉČE

 • konzultace k rozvoji grafomotoriky
 • konzultace k domácí stimulaci jednotlivých funkcí podmiňujících osvojování si školských dovedností /zrakové vnímání, sluchové vnímání, orientace v prostoru/, rozvoj pozornosti, řeči, logického myšlení , obecné informovanosti

DLOUHODOBĚJŠÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ

 • grafomotoriky (podle Heyrovské, podle Svobodové)
 • základních percepčních funkcí (individuální nebo ucelený program k rozvíjení tzv. dílčích funkcí )
 • pozornosti (druhotně i na částečný rozvoj percepčních funkcí a na získávání vhodných pracovních návyků a posílení práceschopnosti dítěte) - program Hypo - určen pro děti přibližně od 5,5 let do ukončení 1. pololetí první třídy, cena pracovních listů je 230,- Kč, v indiv. případech je umožněno jejich nakopírování rodiči. Setkání 1x za 7 - 14 dní (dle potřeby), trvání celkem 12 - 14 týdnů.
 • kurz fonematického uvědomování dle Elkonina - Jedním ze stěžejních úkolů prvního ročníku je zvládnutí čtení. Pro osvojování si čtení a psaní jsou zvlášť důležitým předpokladem jazykové schopnosti dítěte, mezi nimiž má, podle výzkumů, nejvýznamnější místo úroveň fonematického uvědomování. Fonematické uvědomování je schopnost vědomě pracovat s částmi slov na úrovni nejmenších slyšených jednotek - hlásek, uvědomovat si sluchovou stavbu slova, rozeznat pořadí zvuků řeči, uskutečňovat rozkládání a skládání slova na hlásky i složitější manipulace s hláskami i slabikami. Program, zaměřený na rozvoj právě této oblasti, je využíván v celé řadě zemí, jeho modifikace pro český jazyk byla v ČR ověřována již v letech 2002 - 2003 a potvrdila jeho vysokou efektivitu. Kurz je rozložen do 32 lekcí v délce trvání 45 minut. V případě zájmu je součástí kurzu i průběžné seznamování s cviky k rozvoji grafomotoriky. S dětmi pracujeme obvykle individuálně, možná je i práce v malé skupince. Setkávání 1x týdně, nutno zakoupit pracovní sešit pro dítě (cena asi 150,- Kč + poštovné), kurz zahajujeme obvykle na přelomu září a října.
 • program instrumentálního obohacování R. Feuersteina - k rozvoji metakognice ( = „myšlení o myšlení" - poznávání a uvědomování si toho jak poznáváme a učíme se nové informace, které je východiskem pro plánováním uskutečňování ještě efektivnějších postupů. ) Současně je rozvíjena i obsahová a vyjadřovací složka řeči. Délka trvání podle zvoleného pracovního sešitu, cena jednoho instrumentu cca 150, - Kč + poštovné. Další informace o programu Instrumentálního obohacování najdete pod heslem FIE v nabídce pro školáky, ještě podrobněji se pak můžete s tématem seznámit, zadáte-li do internetového vyhledávače (např. GOOGLE) heslo FIE.

U všech stimulačních programů vítáme osobní účast rodičů, pokud to není možné, je nutno se při převzetí dítěte seznámit s obsahem setkání. Vždy se předpokládá, že v mezidobí dítě doma s rodiči pravidelně pracuje podle doporučení speciálního pedagoga.

Objednat se možno osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem

 • Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, 690 02
 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  tel.: 519 322 139 – administrativní pracovnice poradny p. Lípová.
 • Telefonicky, písemně nebo osobně pak na detašovaném pracovišti PPP v Hustopečích /budova SOU Hustopeče/, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 01; 518 389 121 – soc. pracovnice p. Havránková nebo 518 389 122 - spec. ped. Mgr. Pražáková.
  Pokud chcete kontaktovat přímo spec. pedagožky, volte ve vlastním zájmu laskavě dobu ráno do 7:45, poté je již možnost přepojování telefonu s ohledem na práci s klienty omezena.

 

Programy PPP pro žáky a studenty

 • Test rizika poruch učení u raných školáků: preventivní vyšetření pro děti ve věku od 6-ti let do ukončení prvního pololetí školní docházky, zaměřené na zjištění úrovně základních předpokladů pro zvládání nácviku čtení a psaní. Odhalení eventuelních slabých míst umožňuje včasné zahájení péče, která pomáhá předejít či alespoň snížit závažnost možných poruch učení. Vyšetření provádíme jak individuálně, tak i přímo ve škole- viz nabídka pro školy.
 • Speciálně pedagogické vyšetření dětí s poruchami učení.
 • Individuální nápravná péče pro děti se specifickými poruchami učení. Setkání obvykle 1x za dva týdny (45-60 minut), celkové trvání individuální.
 • Zjištění aktuální úrovně rozvoje dílčích funkcí podle B. Sindelarové /zrakové vnímání, sluchové vnímání, zraková a sluchová paměť, časový sled, intermodalita, orientace v prostoru/.
 • Následná péče zaměřená na rozvoj dílčích funkcí dle indiv. potřeb. Trvání - dlouhodobá docházka, setkání 45 – 60 minut, optimální v intervalu 2 týdny. Nutnost zakoupit příslušné pracovní sešity, jejich cena pro rodiče v tuto dobu zatím vydavatelstvím nestanovena.
 • Program KUPOZ – program určený zejména dětem ve věku 8 – 12 let, zaměřený primárně na rozvoj koncentrace pozornosti, současně se posilují i některé dílčí funkce a pracovní návyky. Délka trvání cca 16 týdnů, setkání 1x za dva týdny. Nutnost zakoupit pracovní listy – cena se pohybuje kolem 400,- Kč + poštovné.
 • Instrumentální obohacování podle Feuersteina – základní verze. Program zaměřený na rozvoj poznávacích strategií. Vhodný pro žáky ZŠ i SŠ s výukovými obtížemi, ale určen i pro žáky nadané. Práce možná s instrumenty Porovnávání, Analytické myšlení, Uspořádání bodů a Orientace v prostoru. Docházka individuální, setkávání dle možností – od 2 setkání týdně do intervalu 1x za dva týdny. Celkové trvání – individuální. Cena instrumentů asi 120 Kč / kus + poštovné. Podrobné informace o metodě Instrumentálního obohacování je možno vyhledat na internetu (heslo FIE).

U stimulačních a nápravných programů vítáme osobní účast rodičů, pokud to není možné, je nutno se při převzetí dítěte seznámit s obsahem setkání. Vždy se předpokládá, že v mezidobí dítě s rodiči doma pravidelně pracuje podle doporučení speciálního pedagoga.

Objednat se možno osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem

 • Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, 690 02
 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  tel.: 519 322 139 – administrativní pracovnice poradny p. Lípová
 • Telefonicky, písemně nebo osobně pak na detašovaném pracovišti PPP v Hustopečích /budova SOU Hustopeče/, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 01; 518 389 121 – soc. pracovnice p. Havránková.
  Pokud chcete kontaktovat přímo spec. pedagožky, volte ve vlastním zájmu laskavě dobu ráno do 7:45, poté je již možnost přepojování telefonu s ohledem na práci s klienty omezena.

Programy PPP pro školy

Depistáže k vyhledání dětí školsky nezralých, dětí s nerovnoměrným vývojem, dětí a žáků mimořádně nadaných

I. Prevence poruch učení

Test rizika poruch učení u raných školáků formou hry

Cílová skupina:

Žáci 1. ročníku ZŠ (vyš. bude provedeno v období říjen až leden) nebo předškoláci po dovršení 6 let věku (předpokládá se termín ve druhém pololetí školního roku).

Průběh:

Hravou formou, ve spojení s pohádkovým příběhem o zvířátkách plní pětičlenná skupinka dětí jednotlivé úkoly standardizovaného testu rizika poruch učení. Výstupem je jak zjištění obecné úrovně rizika poruch učení, tak zejména jmenovité označení percepčně kognitivních oblastí, jež dosud u dítěte nedosahují úrovně odpovídající požadavkům výuky čtení a psaní, což umožňuje zahájit okamžitou cílenou stimulaci.
Předpokládaná doba trvání asi 2 hod. na skupinu (4-5 dětí).

Cena:

Úhrada cestovních nákladů lektora, úhrada kopírování materiálů pro žáky (možné též nakopírování materiálů pracovníkem školy na místě).

Další informace pro vyučující:

V  rámci rozšíření prevence SPU budou vyšetřeny všechny děti, jejichž rodiče projeví o vyšetření zájem, tedy i takové, u nichž nejsou zatím žádné zjevné deficity ve smyslu školské nezralosti /počet bude omezen pouze limitem 10 dětí v jeden školní den, podle potřeby přijedeme i vícekrát/.

K práci bude třeba místnost, ve které může sedět a pracovat s tužkou pět dětí - /vždy samostatně 1 dítě v lavici nebo u stolečku/ + 1 místo pro zadávajícího /stolek nebo lavice na papíry a psaní +židle/.

Co se týká informací rodičům a vyžádání jejich souhlasu s vyšetřením, přikládáme pro zjednodušení náš list, který současně slouží i jako nabídka a informace rodičům. Podepsaný list se pak stane součástí spisu dítěte o vyšetření - předáte mi ho v den vyšetření. (Ještě k výpočtu času, kdyby někdo z rodičů chtěl být informován přímo mnou hned po vyšetření - 1 skupina = cca 2 hodiny s dětmi, cca hodina  na základní zpracování, po kterém už se dá mluvit - pokud přímo budu vědět, že má někdo konkrétní zájem, lze urychlit přednostním zpracováním pro dotyčné dítě. Pokud si bude přát být jako první informován TU, pak je samozřejmě nutno započítat i tuto dobu. U případného setkání s rodičem pak již vyučující není nutný.)

Nebude-li osobně dohodnuto jinak, je nutno cca 10 dnů před dohodnutým termínem dodat do poradny oficiální žádost školy a seznam dětí se základními údaji dle školní matriky (jméno, dat. narození a rodné číslo, bydliště, jméno zákonného zástupce a kontakt na něj - rodiče jsou na poskytnutí těchto dat upozorněni přímo v nabídce vyšetření).

Orientační vyšetření školní zralosti v MŠ 

- provádí se od ledna.

Cena:

Úhrada cestovních nákladů, příp. úhrada navazujících konzultací/přednášky pro rodiče. 

Vzhledem ke kapacitním možnostem poradny jsme  nuceni omezit počet orientačních vyšetření  prováděných přímo v MŠ či ZŠ tak, aby nebylo narušeno plnění hlavní  pracovní činnosti. Prosíme proto případné zájemce, aby již na začátku školního roku provedli orientační přihlášení – stačí uvést přibližný počet dětí – abychom mohli naplánovat  co nejoptimálnější rozpis a  tak uspokojit co nejvíce zájemců.   Na konkrétních termínech  a dalších podrobnostech se pak s Vámi vždy  již sami domluvíme (podle pořadí přijatých předběžných přihlášení). V případě, že bychom Vám nemohli vyhovět, Vás samozřejmě také kontaktujeme. 

Orientační přihlášky prosím posílejte na tyto adresy:

·    školy z Břeclavska a Mikulovska:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

·    školy z oblasti  Hustopečska:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Příklad   návratky:

Předběžný  zájem o Test rizika  *     Orientační  vyš. školní zralosti v MŠ *      /*označte požadované  

MŠ /ZŠ……………………………………………………………

Přibližný počet dětí k vyšetření …………………………………………….

U vyš. ŠZ dále:

Konzultace rodičům ano ne

Přednáška pro rodiče       ano ne

Kontaktní osoba v MŠ/ ZŠ, její e-mail, telefon

 

II. Prevence sociálně patologických jevů

Programy nabízené v rámci primární a sekundární specifické prevence

Program k mapování vztahů ve třídě a intervenční program

Program k  mapování vztahů ve třídě je určen pro kolektivy, které mají problémy v oblasti narušených vztahů mezi spolužáky. Jeho cílem je otevření konkrétního problému, jeho pojmenování a hledání možností řešení.

Cílová skupina:

Žáci základních a středních škol . Průběh programu je vždy přizpůsoben věku dětí.

Průběh programu:

Program se skládá ze tří částí. V úvodní části (trvání 2 vyučovací hodiny) se používají především rozehřívací a seznamovací techniky, jejichž cílem je seznámení se s žáky a získání základních informací o úrovni komunikace ve třídě.

Druhá část následuje bezprostředně po úvodní a spočívá v administrování sociometrického dotazníku. Žáci zhruba na 15-20 minut opouštějí vyučování a v  přítomnosti pracovníka PPP vyplňují dotazník. Po zpracování dotazníku, nejlépe do 14 dní, následuje závěrečné setkání. To probíhá formou skupinové diskuse za přítomnosti třídního učitele. Cílem je harmonizace vztahů ve třídě a podpoření pozitivní komunikace mezi žáky.

Diskuse trvá zhruba 2-4 vyučovací hodiny.

Cena programu:

Úhrada cestovních nákladů lektorů

Intervenční program navazuje na mapování ve třídě v situaci, kdy byly zjištěny problémy závažného charakteru. Program je zaměřen na zpracování šikany a dalších sociálně patologických jevů, jeho cílem je pomoc při řešení uvedených negativních jevů v třídním kolektivu s důrazem na vytváření a podporu zdravých vztahů mezi dětmi.

Preventivní programy

Zaměřené na prevenci sociálně nežádoucích jevů (kouření, alkoholismus, drogy, šikana a kyberšikana), vytváření zdravého životního stylu (zdraví)

Cílová skupina:

Žáci základních a středních škol . Průběh programu je vždy přizpůsoben věku dětí.

Cena programu:

Úhrada cestovních nákladů lektorů.

 

III. Přednášky

Vzhledem k tomu, že  přednášky   již spadají zcela  do nadstandardních činností, které je možno realizovat pouze  v případě plného  zajištění standardních  poradenských služeb našeho zařízení, prosíme zájemce o ně, aby se  s žádostí o termín obraceli  průběžně přímo na ředitelku poradny (tel. 519 322 139  nebo 519 322 139 - přepojí soc. pracovnice, e-mail řed. poradny: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Přednáška pro žáky 9. tříd a studenty SŠ: Jak se efektivně učit

Cena : Úhrada cestovních nákladů lektora.

Přednášky pro pedagogy na téma:

Jak se bránit stresu a vyhoření

Psychobiologie učebního procesu

Neurózy dětí a mládeže, příčiny a projevy

Možno dohodnout i jiné téma.

Cena: 250,- Kč/hodina


Objednat se možno osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem

 • Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, 690 02
 • Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  tel.: 519 322 139 nebo 519 373 996 – sociální pracovnice poradny p. Lípová, která převezme objednávku, případně dále přepojí.
 • Telefonicky, písemně nebo osobně pak na detašovaném pracovišti PPP v Hustopečích (budova SOU Hustopeče), Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 01; tel. 518 389 121 – soc. pracovnice p. Havránková nebo 518 389 122 - spec. ped. Mgr. Pražáková.
  Rozhovory s odbornými pracovníky jsou možné v době do 7:45 a od 13:00. Pro komunikaci se zaměstnanci PPP můžete využít také emailové kontakty.

 

 

 

2010 © Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav
Sídlo: Bří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav
Odloučená pracoviště: Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče; Náměstí 28, 692 01 Mikulov

created by www.pixelhouse.cz