Historie

Důležité upozornění ⚠️

⚠️ Od 1. 3. 2021 bychom uvítali, aby naši klienti (děti, žáci, studenti i jejich provázející zákonní zástupci) na objednané psychologické vyšetření přicházeli s negativním antigenním testem ne starším tří dnů. Absence negativního testu ovšem nebude důvodem k odmítnutí vyšetření. Děkujeme za pochopení. ⚠️

Od 11. 5. 2020 poskytujeme kontaktní poradenské služby za těchto podmínek:

  • Dítě doprovází pouze 1 zákonný zástupce
  • Do poradny nevstoupí nikdo s příznaky respiračního onemocnění či zvýšenou teplotou
  • Klienti vstupují s nasazeným čistým respirátorem, dospělí si po vstupu do poradny nasazují jednorázové rukavice. Ochranné pomůcky si klienti přinesou vlastní.
  • Dospělí i děti udržují po celou dobu návštěvy minimálně dvoumetrový odstup od dalších osob
  • Volný pohyb dětí v prostorách poradny není dovolen
  • Po vstupu do pracoven odborníků provede dítě i dospělý v rukavicích desinfekci rukou

Děkujeme za dodržení těchto pravidel vzájemného kontaktu.

První zmínky o této instituci sahají do roku 1973, kdy byla součástí Okresního pedagogického střediska, které zřizoval Okresní národní výbor (ONV) a metodicky bylo vedeno odborem školství ONV.

Od roku 1980 je toto zařízení nazýváno Okresní pedagogicko psychologickou poradnou (OPPP), nicméně zůstává součástí zmíněného střediska. Od 1.9.1983 se stává samostatnou zálohovou organizací placenou z rozpočtu odboru školství ONV a metodicky řízenou Krajskou pedagogicko – psychologickou poradnou V Brně. V roce 1984 kupuje ONV pro potřeby OPPP samostatnou vilu ve středu města. V roce 1993 získává OPPP právní subjektivitu a stává se rozpočtovou organizací placenou z rozpočtu Školského úřadu v Břeclavi. V roce 1996 a 1997 se zřizují odloučená pracoviště v  Hustopečích a Mikulově. 1.8. 2000 se poradna stává příspěvkovou organizací a od ledna 2001 získává nového zřizovatele – Jihomoravský kraj.

Prvním ředitelem poradny v Břeclavi byl PaedDr. Jaroslav Mašek – pedagog a speciální pedagog. V roce 1991 jej v této funkci nahradila PhDr. Darja Vajčnerová – psycholožka. 1.7.2000 se ředitelkou stává Mgr. Vladimíra Houšťová – rovněž psycholožka.

Zatímco v počátcích jsou poradenští pracovníci režimem využíváni ve větší míře pro ovlivňování volby povolání žáků končících povinnou školní docházku a při metodickém vedení výchovných poradců na školách mají za úkol prosazovat „reálný systém výchovy k volbě povolání, se zvláštním zaměřením na výchovu chlapců k vojenským povoláním, ke studiu chlapců na gymnáziích a ke splnění ostatních priorit, zvláště pro hornictví a strojírenství“, v pozdějších obdobích začíná převládat orientace na řešení výukových a výchovných obtíží dětí, žáků a studentů.

V současné době zajišťuje pedagogicko-psychologická poradna pro děti,žáky , studenty a jejich zákonné zástupce,pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou, metodickou i terapeutickou činnost, poskytuje psychologické i speciálně pedagogické služby a také preventivně výchovnou péči. Tyto služby zajišťuje nejen dětem, žákům a studentům s problémy v učení či chování, ale i těm mimořádně nadaným.

Poradenské služby jsou poskytovány na základě vyhlášky č. 27/2016 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb. (§116), ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje klientů jsou zpracovávány pro účely psychodiagnostiky (Úřad pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 2944/001) a chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.