Nabídka služeb

Doplňková činnost

Zatímco standardní služby poradny jsou klientům poskytovány zdarma, nadstandardní služby jsou hrazeny klienty. Doplňková činnost slouží k lepšímu využití odborného potenciálu pracovníků poradny , nesmí však být realizována na úkor její hlavní činnosti. Ceny nabízených služeb se řídí aktuálním ceníkem, nadstandardní služby pro školy a školská zařízení jsou stanoveny dohodou.

Okruhy doplňkové činnosti

 • Pořádání odborných kurzů, vzdělávacích akcí, lektorská činnost
 • Prodej metodických materiálů zakoupených či vytvořených poradnou
 • Psychologická vyšetření pro konkurzní či výběrová řízení
 • Psychologická diagnostika dospělých (na žádost klienta, Policie ČR, ÚP..)
 • Psychoterapie dospělých
 • Zakázková psychologická či spec. pedagogická diagnostika (měření IQ , kursy sebepoznání...)
 • Skupinová vyšetření uchazečů o přijetí na SŠ,VOŠ
 • Konzultace, vedení a oponentura studentských odborných prací
 • Další pedagogické vedení dle potřeb klientely (příprava na komisionální přezkoušení, přijímací zkoušky, doučování)

Nabídka služeb pro studenty

 • Psychologická diagnostika výkonových, osobnostních a zájmových charakteristik jako podklad pro kariérové a profesní poradenství či v případě komplikací při volbě školy
 • Diagnostika příčin, poradenství a pomoc při řešení výukových obtíží
 • Diagnostika příčin a krátkodobá psychoterapeutická pomoc při řešení osobnostních a vztahových obtíží
 • nabidka-pro-studentyPoradenství, intervence a vytváření podkladů pro změny školy, modifikace učebních nároků, individuální a skupinové integrace u studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Diagnostika příčin, intervence a poradenství v případě vztahových problémů v třídních kolektivech, krátkodobá terapeutická pomoc obětem rizikového chování v kolektivu

Nabídka služeb pro pedagogy

 • Mapování vztahů a intervenční programy pro třídní kolektivy s rizikem a výskytem vztahové patologie mezi spolužáky
 • Realizace preventivních programů zaměřených na prevenci rizikového chování
 • Odborné konzultace pedagogům vzdělávajícím děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nabidka-pro-pedagogy
 • Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence, včetně poskytování vyžádané supervize
 • Metodická pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zpracování zpráv a podkladů k integracím dětí, žáků a studentů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • Metodické vedení a poskytování konzultací vedoucím dyslektických kroužků na základních školách
 • Realizace besed, přednášek a workshopů dle potřeb pedagogů
 • Realizace programů zaměřených na vyhledávání dětí mimořádně nadaných, školsky nezralých či ohrožených školní neúspěšností

Nabídka služeb pro děti a žáky i jejich rodiče

 • Individuální i skupinová diagnostika školní zralosti, zjišťování předpokladů pro školní docházku
 • Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje, pomoc a odborné vedení při odstraňování obtíží
 • Diagnostika příčin a odborná intervence při adaptačních a výchovných obtížích
 • Diagnostika příčin a odborná pomoc žákům s výukovými obtížemi či neprospívajícím
 • nabidka-pro-deti-a-rodice
 • Diagnostika mimořádného nadání , podklady pro organizační úpravy vzdělávání a modifikaci učebních nároků
 • Diagnostika výkonových, zájmových a osobnostních charakteristik včetně motivace jako podklad pro pomoc a poradenství při volbě střední školy
 • Diagnostika příčin a odborná intervence včetně krátkodobé psychoterapie u žáků s osobnostními a vztahovými problémy
 • Poradenství a intervence vztahující se k dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ( podklady pro individuální a skupinovou integraci, přechod na školu s jinými vzdělávacími nároky, akcelerace,rozšiřování a obohacování učiva,zařazování do vyššího ročníku bez absolvování předchozího, modifikace vzdělávacích nároků, zařazování do přípravných ročníků ZŠ...)
 • Speciálně pedagogická péče a programy na rozvíjení dílčích poznávacích schopností a odstraňování vývojových nerovnoměrností u dětí předškolního i školního věku
 • Poradenské a terapeutické vedení rodin se vztahovými problémy, které mají negativní vliv na vzdělávání dětí a žáků
 • Poradenská intervence dětem , žákům i jejich zákonným zástupcům v případě životní krize či nouze a individuální psychoterapeutická pomoc při zpracování krize v případě problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte či žáka
 • Poradenské konzultace zákonným zástupcům dětí a žáků, kterým je poskytována diagnostická a intervenční péče poradny
 • Přednášková činnost a programy zaměřené na prevenci školní neúspěšnosti a rizikového chování

2010 © Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav
Sídlo: Bří Mrštíků 30, 690 02 Břeclav
Odloučená pracoviště: Masarykovo nám. 1, 693 24 Hustopeče; Náměstí 28, 692 01 Mikulov

created by www.pixelhouse.cz