Dokumenty

Důležité upozornění !!!

Vážená paní, vážený pane, žadateli o poskytnutí poradenské služby v naší PPP,

na základě nařízení vlády – zákaz volného  pohybu  osob v ČR od 16. 3. 2020 do odvolání, s okamžitou platností rušíme poskytování ambulantních služeb s vyjímkou krizových intervencí a konzultací, které by probíhaly vzdálenou formou tj. mailem nebo  telefonicky.

Děkujeme za pochopení.
   

Informace k vyšetření školní zralosti:

Vzhledem k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19, ŠPZ i nadále přijímají distanční formou žádosti o vyšetření školní zralosti, nicméně nemohou realizovat samotná vyšetření klientů.

Pokud tedy v době zápisu není žádost o odklad doložena doporučujícím vyjádřením PPP a lékaře nebo klinického psychologa, ředitel školy vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti a poskytne přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o odklad. Správní řízení o zápisu ze strany ZŠ se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Provozní doba v období nouzového stavu:

PPP Břeclav: Po – Pá: 7:00 – 12:00 hod.

Pobočka Hustopeče: Po – St: 6:00 –12:00 hod.

Pobočka Mikulov: dočasně uzavřena, ohledně žádosti o vyšetření se obracejte na pobočku v Hustopečích.

Nabídka speciálně pedagogické péče pro děti v posledním roce docházky do MŠ (zvláště vhodná pro děti s odkladem školní docházky)

VYŠETŘENÍ

 • ke zjištění úrovně rozvoje grafomotoriky
 • k  upřesnění laterality
 • ke zjištění aktuální úrovně rozvoje dílčích funkcí
 • vyšetření ke zjištění rizika rozvoje poruch učení: Test rizika poruch učení u raných školáků (preventivní vyšetření pro děti ve věku od 6-ti let do ukončení prvního pololetí školní docházky, zaměřené na zjištění úrovně základních předpokladů pro zvládání nácviku čtení a psaní. Odhalení eventuelních slabých míst umožňuje včasné zahájení péče, která pomáhá předejít či alespoň snížit závažnost možných poruch učení. Vyšetření provádíme jak individuálně, tak i přímo ve škole- viz nabídka pro školy.

KRÁTKODOBÁ PÉČE

 • konzultace k rozvoji grafomotoriky
 • konzultace k domácí stimulaci jednotlivých funkcí podmiňujících osvojování si školských dovedností /zrakové vnímání, sluchové vnímání, orientace v prostoru/, rozvoj pozornosti, řeči, logického myšlení , obecné informovanosti

DLOUHODOBĚJŠÍ PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ

 • grafomotoriky (podle Heyrovské, podle Svobodové)
 • základních percepčních funkcí (individuální nebo ucelený program k rozvíjení tzv. dílčích funkcí )
 • pozornosti (druhotně i na částečný rozvoj percepčních funkcí a na získávání vhodných pracovních návyků a posílení práceschopnosti dítěte) - program Hypo - určen pro děti přibližně od 5,5 let do ukončení 1. pololetí první třídy, cena pracovních listů je 230,- Kč, v indiv. případech je umožněno jejich nakopírování rodiči. Setkání 1x za 7 - 14 dní (dle potřeby), trvání celkem 12 - 14 týdnů.
 • kurz fonematického uvědomování dle Elkonina - Jedním ze stěžejních úkolů prvního ročníku je zvládnutí čtení. Pro osvojování si čtení a psaní jsou zvlášť důležitým předpokladem jazykové schopnosti dítěte, mezi nimiž má, podle výzkumů, nejvýznamnější místo úroveň fonematického uvědomování. Fonematické uvědomování je schopnost vědomě pracovat s částmi slov na úrovni nejmenších slyšených jednotek - hlásek, uvědomovat si sluchovou stavbu slova, rozeznat pořadí zvuků řeči, uskutečňovat rozkládání a skládání slova na hlásky i složitější manipulace s hláskami i slabikami. Program, zaměřený na rozvoj právě této oblasti, je využíván v celé řadě zemí, jeho modifikace pro český jazyk byla v ČR ověřována již v letech 2002 - 2003 a potvrdila jeho vysokou efektivitu. Kurz je rozložen do 32 lekcí v délce trvání 45 minut. V případě zájmu je součástí kurzu i průběžné seznamování s cviky k rozvoji grafomotoriky. S dětmi pracujeme obvykle individuálně, možná je i práce v malé skupince. Setkávání 1x týdně, nutno zakoupit pracovní sešit pro dítě (cena asi 150,- Kč + poštovné), kurz zahajujeme obvykle na přelomu září a října.
 • program instrumentálního obohacování R. Feuersteina - k rozvoji metakognice ( = „myšlení o myšlení" - poznávání a uvědomování si toho jak poznáváme a učíme se nové informace, které je východiskem pro plánováním uskutečňování ještě efektivnějších postupů. ) Současně je rozvíjena i obsahová a vyjadřovací složka řeči. Délka trvání podle zvoleného pracovního sešitu, cena jednoho instrumentu cca 150, - Kč + poštovné. Další informace o programu Instrumentálního obohacování najdete pod heslem FIE v nabídce pro školáky, ještě podrobněji se pak můžete s tématem seznámit, zadáte-li do internetového vyhledávače (např. GOOGLE) heslo FIE.

U všech stimulačních programů vítáme osobní účast rodičů, pokud to není možné, je nutno se při převzetí dítěte seznámit s obsahem setkání. Vždy se předpokládá, že v mezidobí dítě doma s rodiči pravidelně pracuje podle doporučení speciálního pedagoga.

Objednat se možno osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem

 • Pedagogicko - psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, 690 02
 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  tel.: 519 322 139 – administrativní pracovnice poradny p. Lípová.
 • Telefonicky, písemně nebo osobně pak na detašovaném pracovišti PPP v Hustopečích /budova SOU Hustopeče/, Hustopeče, Masarykovo nám. 1, 693 01; 518 389 121 – soc. pracovnice p. Havránková nebo 518 389 122 - spec. ped. Mgr. Pražáková.
  Pokud chcete kontaktovat přímo spec. pedagožky, volte ve vlastním zájmu laskavě dobu ráno do 7:45, poté je již možnost přepojování telefonu s ohledem na práci s klienty omezena.